Yuan Mei (1716-97), You Zhao (18th Century) & Wang Gong (18th Century)

Creator details

Name
Yuan Mei (1716-97), You Zhao (18th Century) & Wang Gong (18th Century)
Nationality
Chinese

Assets (5 in total)

Yuan Mei and his female students (ink & colour on silk) (see also 745558-62)
Yuan Mei and his female students (ink & colour on silk) (see also 745558-61)
Yuan Mei and his female students (ink & colour on silk) (see also 745559-62)
Yuan Mei and his female students (ink & colour on silk) (see also 745558-62)
Yuan Mei and his female students (ink & colour on silk) (see also 745558-62)

Back to top